Threads from Suresh Arya - Rattibha
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ सत्यमेव जयते।🇮🇳🙏🏻 Threads from Suresh Arya @SureshArya_15 - Rattibha