Jàmbá tó ńkó ẹyin lórí àba, tí a bá dákẹ, gbogbo àkùkọ ìlú ló má a lọ si / If we are quiet about the disaster claiming eggs during brooding, all the
Jàmbá tó ńkó ẹyin lórí àba, tí a bá dákẹ, gbogbo àkùkọ ìlú ló má a lọ si / If we are quiet about the disaster claiming eggs during brooding, all the