மிரட்டிய மோடி ! மிரண்டது ஐநா ! பயந்தது பாலஸ்தீனம் ! பணிந்தது இஸ்ரேல் ! யோவ் கோட்டச்சாமி.. கோட்டச்சாமி.. போச்சுடா கனவு காண ஆரம்பிச்சுட்டடான
மிரட்டிய மோடி ! மிரண்டது ஐநா ! பயந்தது பாலஸ்தீனம் ! பணிந்தது இஸ்ரேல் ! யோவ் கோட்டச்சாமி.. கோட்டச்சாமி.. போச்சுடா கனவு காண ஆரம்பிச்சுட்டடான