Threads from Manan Bhatt - Rattibha
Veteran Indian Navy, Author - 'Balakot Air-Strike: How India Avenged Pulwama', Kargil Yuddha E-mail:sainikswaraj@gmail.com Threads from Manan Bhatt @mananbhattnavy - Rattibha