Threads from சிந்தனை - Rattibha
என்றும் அன்புடன் தமிழ்நாடு என்றுமே சங்கிகளின் முகத்திரையை கிழிப்பதே முதல் கொள்கை Threads from சிந்தனை @mdunis59 - Rattibha