#Thread: Renaissance State इतिहासाचं विकृतीकरण काही महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही. अनेक महापुरुषांच्या इतिहासाचं विकृतीकरण गेले अनेक दशकं सुरु आहे.
#Thread: Renaissance State इतिहासाचं विकृतीकरण काही महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही. अनेक महापुरुषांच्या इतिहासाचं विकृतीकरण गेले अनेक दशकं सुरु आहे.