👑 Nāgapur Senasahebsubah Bhonsale Maratha Army ⚔️ Here is extremely rare painting of Senasahebsubah Maharaja Raghujiraje Bhonsale Dvitiya presiding
👑 Nāgapur Senasahebsubah Bhonsale Maratha Army ⚔️ Here is extremely rare painting of Senasahebsubah Maharaja Raghujiraje Bhonsale Dvitiya presiding