தஞ்சை மராட்டியர்கள் பற்றிய சில தகவல்கள் :- 💠 தஞ்சை மராட்டிய அரசின் முதல் அரசர் - வெங்காஜி 💠 வெங்காஜி வேறுபெயர் - எக்கோஜி 💠 வெங்காஜி பின் ஆட்ச
தஞ்சை மராட்டியர்கள் பற்றிய சில தகவல்கள் :- 💠 தஞ்சை மராட்டிய அரசின் முதல் அரசர் - வெங்காஜி 💠 வெங்காஜி வேறுபெயர் - எக்கோஜி 💠 வெங்காஜி பின் ஆட்ச