அரசியல் சமூகம் பற்றி இந்த இரண்டு... இது சிங்கப்பூரின் கதை என்றாலும் இது கிட்டத்தட்ட திரு லீ குவான் யூ-வின் வாழ்க்கை வரலாறு தான்... (My all time
அரசியல் சமூகம் பற்றி இந்த இரண்டு... இது சிங்கப்பூரின் கதை என்றாலும் இது கிட்டத்தட்ட திரு லீ குவான் யூ-வின் வாழ்க்கை வரலாறு தான்... (My all time