தம்பிகள் மேல் எனக்கு எப்போதும் ஒரு பாசம் உண்டு. அவர்கள் தமக்கான ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்க விழையும் துடிப்பான இளைஞர்கள் என ஆகவே தான் இதுகாரும் என
தம்பிகள் மேல் எனக்கு எப்போதும் ஒரு பாசம் உண்டு. அவர்கள் தமக்கான ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்க விழையும் துடிப்பான இளைஞர்கள் என ஆகவே தான் இதுகாரும் என