ஒரு வாளியில் நிறைய பழங்கள் உள்ளன. பழத்தின் நிறை (mass) குறைவு. அதில் பழங்கள் நிறைந்துள்ளதால் வாளியின் நிறை மிக அதிகம். (மேலும் வெறும் வாளியின் ந
ஒரு வாளியில் நிறைய பழங்கள் உள்ளன. பழத்தின் நிறை (mass) குறைவு. அதில் பழங்கள் நிறைந்துள்ளதால் வாளியின் நிறை மிக அதிகம். (மேலும் வெறும் வாளியின் ந