ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವರಾಧನೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ದೈವಗಳ ಹಲವು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕ