டெல்லியின் கீழ் அடிமையாக இருக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு எதற்காக யூனியன் (டெல்லி) ஆட்சியின் கீழ் அடிமையாக இருக்கவேண்டும்; இல்லாவிட்டால் என்ன ஆகிவிடும்?
டெல்லியின் கீழ் அடிமையாக இருக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு எதற்காக யூனியன் (டெல்லி) ஆட்சியின் கீழ் அடிமையாக இருக்கவேண்டும்; இல்லாவிட்டால் என்ன ஆகிவிடும்?