உண்மை. CS படித்தவர்களை நாம 2-ஆகப் பிரிப்போம். பிரிவு 1. Theory of Computation (/Algorithm) & Information Theory ஆழமாகப் படித்தவர்கள். பிரிவு
உண்மை. CS படித்தவர்களை நாம 2-ஆகப் பிரிப்போம். பிரிவு 1. Theory of Computation (/Algorithm) & Information Theory ஆழமாகப் படித்தவர்கள். பிரிவு