ஒரு flashback…! 2012-ல Singapore inter CC- bowling competition… எங்களோட Punggol CC சரியில்லாத டீம். என்னைய கேட்டாங்க, “Bowling போட தெரியாமா?”
ஒரு flashback…! 2012-ல Singapore inter CC- bowling competition… எங்களோட Punggol CC சரியில்லாத டீம். என்னைய கேட்டாங்க, “Bowling போட தெரியாமா?”