நான் அடிக்கடி சொல்வது இது தான். சிலர் “என்ன படிக்கலாம்? என்ன course எடுக்கலாம்?” என கேட்கும் போது “இன்று பார்க்கும் துறைகள் நீங்கள் படித்து முடி
நான் அடிக்கடி சொல்வது இது தான். சிலர் “என்ன படிக்கலாம்? என்ன course எடுக்கலாம்?” என கேட்கும் போது “இன்று பார்க்கும் துறைகள் நீங்கள் படித்து முடி