மதுரைல 12வது படிக்கும் போது தமுக்கத்துல சித்திரை பொருட்காட்சி நடந்தது. அங்க ஒரு பிரிவுல “சரியான விடை பொருத்துக”- அதாவது சரியான விடைகளை கண்டுபிடித்த
மதுரைல 12வது படிக்கும் போது தமுக்கத்துல சித்திரை பொருட்காட்சி நடந்தது. அங்க ஒரு பிரிவுல “சரியான விடை பொருத்துக”- அதாவது சரியான விடைகளை கண்டுபிடித்த