நீர் என்பது வானத்திலிருந்து வருவது என்பதால் அதனை அமிழ்தம் என்றே வள்ளுவர் குறிப்பிடுவார். நீர் நிலைகளுக்கு தமிழர்கள் வழங்கிவந்த பெயர்கள் பல. சுனை, கயம
நீர் என்பது வானத்திலிருந்து வருவது என்பதால் அதனை அமிழ்தம் என்றே வள்ளுவர் குறிப்பிடுவார். நீர் நிலைகளுக்கு தமிழர்கள் வழங்கிவந்த பெயர்கள் பல. சுனை, கயம