கணக்கு கேட்ட எம்ஜிஆர் கணக்கு காண்பித்தாரா? உண்மையில் நடந்தது என்ன? எம்ஜிஆர் கலைஞரை கணக்கு கேட்டார். அது தப்பா? கலைஞர் அவரை துரத்தி விட்டுட்டார்.
கணக்கு கேட்ட எம்ஜிஆர் கணக்கு காண்பித்தாரா? உண்மையில் நடந்தது என்ன? எம்ஜிஆர் கலைஞரை கணக்கு கேட்டார். அது தப்பா? கலைஞர் அவரை துரத்தி விட்டுட்டார்.