#அமிர்தாஞ்சன்_தலைவலி எல்லோரும் தலைவலி வந்தால் அமிர்தான்ஜனை தேடி ஓடுவோம்.. அந்த அமிர்தாஞ்சனுக்கு, தலைவலி வந்தால் யாரிடம் போவான்? ஓடவும் முடியலை,
#அமிர்தாஞ்சன்_தலைவலி எல்லோரும் தலைவலி வந்தால் அமிர்தான்ஜனை தேடி ஓடுவோம்.. அந்த அமிர்தாஞ்சனுக்கு, தலைவலி வந்தால் யாரிடம் போவான்? ஓடவும் முடியலை,