வங்கிகள் எப்படியெல்லாம் வாடிக்கையாளர்களை ஏமாற்றுகின்றன? ஒரு சிறிய இழை. படித்து, பயன்பெறவும். 1. லோன் எடுக்கையில் இன்சூரன்ஸ் "கட்டாயம்" என்று சொல
வங்கிகள் எப்படியெல்லாம் வாடிக்கையாளர்களை ஏமாற்றுகின்றன? ஒரு சிறிய இழை. படித்து, பயன்பெறவும். 1. லோன் எடுக்கையில் இன்சூரன்ஸ் "கட்டாயம்" என்று சொல