ஒருத்தர் possessiveஆ இருக்கறாங்க அப்டீனா indirectஆ அவங்க expectation என்னவா இருக்கு?அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்க happyஆ இருந்தாலோ sadஆ இருந்தாலோ நான் மட்டு
ஒருத்தர் possessiveஆ இருக்கறாங்க அப்டீனா indirectஆ அவங்க expectation என்னவா இருக்கு?அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்க happyஆ இருந்தாலோ sadஆ இருந்தாலோ நான் மட்டு