#சாகவிடுங்க_ஜி சாமியறை மாடாக்குழியிலும் சமையலறை அஞ்சரை பெட்டியிலும், அஞ்சும் பத்துமா அப்பனும் ஆயியும் போட்டு வச்சதை நடுநிசி முதல் ச
#சாகவிடுங்க_ஜி சாமியறை மாடாக்குழியிலும் சமையலறை அஞ்சரை பெட்டியிலும், அஞ்சும் பத்துமா அப்பனும் ஆயியும் போட்டு வச்சதை நடுநிசி முதல் ச