சற்று முன்பு பெங்களூர்ல ஆபீஸ்க்கு லேட் ஆயிருச்சுனு ஊபர் வண்டி புக் பண்ணிருந்தேன் ஒரு 65 அல்லது 70 வயது நிறைந்த ஒருவர் வந்தார் Good morning sirனு OTP ச
சற்று முன்பு பெங்களூர்ல ஆபீஸ்க்கு லேட் ஆயிருச்சுனு ஊபர் வண்டி புக் பண்ணிருந்தேன் ஒரு 65 அல்லது 70 வயது நிறைந்த ஒருவர் வந்தார் Good morning sirனு OTP ச