#கறைபடிந்த_கரம் 8 பிஜேபி ஆட்சியில் வழக்கு தொடர்பான பைல்கள், காவலர்கள், சாட்சிகள், நீதிபதிகள் காணாமல் போவதும் மௌனம் ஆக்கப்படுவதும் சகஜம் ஒத்துழைப
#கறைபடிந்த_கரம் 8 பிஜேபி ஆட்சியில் வழக்கு தொடர்பான பைல்கள், காவலர்கள், சாட்சிகள், நீதிபதிகள் காணாமல் போவதும் மௌனம் ஆக்கப்படுவதும் சகஜம் ஒத்துழைப