#ஒரு_வெங்காய_ஆராய்ச்சி வெங்காய தோலை உரிக்க உரிக்க கடைசியில் ஒன்றுமே மிஞ்சாது. சிலதுகளின் விசய ஞானமும் அப்படி தான் வாய் இருக்கு,வெள்ளக்காரன் கொடு
#ஒரு_வெங்காய_ஆராய்ச்சி வெங்காய தோலை உரிக்க உரிக்க கடைசியில் ஒன்றுமே மிஞ்சாது. சிலதுகளின் விசய ஞானமும் அப்படி தான் வாய் இருக்கு,வெள்ளக்காரன் கொடு