સુરેશ દલાલે શ્રીજીબાવાની સ્તુતિમાં જે ૮ અદ્ભુત ગીતો લખ્યાં છે એમાંના એકમાં આ સુંદર પંક્તિ આવે છે: “હજાર તારાં નામ હરિવર, મારું નામ તો સાવ સીધું છે!”
સુરેશ દલાલે શ્રીજીબાવાની સ્તુતિમાં જે ૮ અદ્ભુત ગીતો લખ્યાં છે એમાંના એકમાં આ સુંદર પંક્તિ આવે છે: “હજાર તારાં નામ હરિવર, મારું નામ તો સાવ સીધું છે!”