#இறப்பும்_பிறப்பும் மனிதர் செயலா? #கடவுள் செயலா? "உலகில் மனிதர் பிறப்பதும் சாவதும் "கடவுள் செயலா?" மனிதர் செயலா?"" என்பதைப் பற்றி விளக்குவதுதான் இக
#இறப்பும்_பிறப்பும் மனிதர் செயலா? #கடவுள் செயலா? "உலகில் மனிதர் பிறப்பதும் சாவதும் "கடவுள் செயலா?" மனிதர் செயலா?"" என்பதைப் பற்றி விளக்குவதுதான் இக