*சரி.... தஸ்ரத் மஞ்ஜிக்கு பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் இருந்திருந்தால்??? அவர்களுக்காக கல்வி மருத்துவம் உணவு உடை இவற்றிற்கெல்லாம் செலவு செய்ய வேண்டியது
*சரி.... தஸ்ரத் மஞ்ஜிக்கு பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் இருந்திருந்தால்??? அவர்களுக்காக கல்வி மருத்துவம் உணவு உடை இவற்றிற்கெல்லாம் செலவு செய்ய வேண்டியது