#கலைஞர்! கலைஞர் பற்றி கலைஞரே சொன்னது! பத்து கேள்வி பதில்கள்! அத்தனையும் தமிழனின் சொத்துக்கள்! 1. ஒன்றே குலம் என்பது சரி. ஆனால், ஒருவனே த
#கலைஞர்! கலைஞர் பற்றி கலைஞரே சொன்னது! பத்து கேள்வி பதில்கள்! அத்தனையும் தமிழனின் சொத்துக்கள்! 1. ஒன்றே குலம் என்பது சரி. ஆனால், ஒருவனே த