*தவறு செய்யும் காவல்துறையினருக்கு வழங்கப்படும் தண்டனைகளை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம்* 1. மிகச் சிறு தண்டனைகள் (Orderly Room Punishments) 2. சிற
*தவறு செய்யும் காவல்துறையினருக்கு வழங்கப்படும் தண்டனைகளை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம்* 1. மிகச் சிறு தண்டனைகள் (Orderly Room Punishments) 2. சிற