யார் எழுதியது என்று தெரியவில்லை, ஆனால் அருமை.. 1. அம்மா 9 மாதம் சுமக்கிறார், அப்பா 25 வருடங்கள் சுமக்கிறார், இருவரும் சமம், ஏன் அப்பா பின்னால் இர
யார் எழுதியது என்று தெரியவில்லை, ஆனால் அருமை.. 1. அம்மா 9 மாதம் சுமக்கிறார், அப்பா 25 வருடங்கள் சுமக்கிறார், இருவரும் சமம், ஏன் அப்பா பின்னால் இர