ಒಂದು ಸಂಜೆ ಸುಪರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ಲನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲ: ನಾನೇನೊ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸುಪರ್ಣ - ಹೇಳು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ - ನಂಗೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಸ
ಒಂದು ಸಂಜೆ ಸುಪರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ಲನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲ: ನಾನೇನೊ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸುಪರ್ಣ - ಹೇಳು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ - ನಂಗೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಸ