ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಈಡೇರಿಸಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಂ 1 : ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಸ
ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಈಡೇರಿಸಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಂ 1 : ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಸ