*தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் – 2005* *தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தின் நோக்கங்கள்?* • தகவல் உரிமை என்றால் என்ன? • தகவல் உரிமை எதற்காக? • என்னென்ன த
*தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் – 2005* *தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தின் நோக்கங்கள்?* • தகவல் உரிமை என்றால் என்ன? • தகவல் உரிமை எதற்காக? • என்னென்ன த