*பா.ம.க. தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி இராமதாஸ் அறிக்கை* *நீட் சமவாய்ப்பற்றது; சி.பி.எஸ்.இக்கு சாதகமானது - நீக்கப்பட வேண்டும்!* மருத்துவப் படிப்புக
*பா.ம.க. தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி இராமதாஸ் அறிக்கை* *நீட் சமவாய்ப்பற்றது; சி.பி.எஸ்.இக்கு சாதகமானது - நீக்கப்பட வேண்டும்!* மருத்துவப் படிப்புக