#கல்கத்தா__லண்டன்_பேருந்து படத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். ஒரு காலத்தில் இந்த பேருந்து சேவை இருந்தது என்பது உண்மைதான் அப்போது உலகின் ம
#கல்கத்தா__லண்டன்_பேருந்து படத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். ஒரு காலத்தில் இந்த பேருந்து சேவை இருந்தது என்பது உண்மைதான் அப்போது உலகின் ம