*திராவிடம் 2023* 50 ஆண்டுக்கால திராவிட ஆட்சிக் காலத்தில் எல்லாம் சீரழிந்து விட்டது, நாசமாய்ப் போய்விட்டது, மாற்றம் வேண்டும் என்று வானத்துக்கும்
*திராவிடம் 2023* 50 ஆண்டுக்கால திராவிட ஆட்சிக் காலத்தில் எல்லாம் சீரழிந்து விட்டது, நாசமாய்ப் போய்விட்டது, மாற்றம் வேண்டும் என்று வானத்துக்கும்