Utaanza kutoa tashahudi ya kwanza ambayo ni: Attahiyyaatu Lillah, Wasswalawaatu, Wattwayyibaatu. Assalaamu Alaika Ayyuhannabiyyu Warahmatullahi Wab
Utaanza kutoa tashahudi ya kwanza ambayo ni: Attahiyyaatu Lillah, Wasswalawaatu, Wattwayyibaatu. Assalaamu Alaika Ayyuhannabiyyu Warahmatullahi Wab