தோள் சீலை போராட்டத்தில் நாடார்/சாணார் பெண்களுக்கு மார் மறைக்கும் உரிமை பெற்று தந்த கிருத்துவ மிஷனரிகள். குப்பாயம் திருவிதாங்கூரில் சிரிய கிறிஸ்தவர்களா
தோள் சீலை போராட்டத்தில் நாடார்/சாணார் பெண்களுக்கு மார் மறைக்கும் உரிமை பெற்று தந்த கிருத்துவ மிஷனரிகள். குப்பாயம் திருவிதாங்கூரில் சிரிய கிறிஸ்தவர்களா