நாஞ்சில்நாடன், அவரது நாஞ்சில் நாட்டு வேளாளர் வாழ்க்கை என்ற நெடுங் கட்டுரையில் ஒரு விஷயம் குறிப்பிட்டிருப்பார். குமரி மாவட்டத்தில் அரசியல் ரீதியாகவும்
நாஞ்சில்நாடன், அவரது நாஞ்சில் நாட்டு வேளாளர் வாழ்க்கை என்ற நெடுங் கட்டுரையில் ஒரு விஷயம் குறிப்பிட்டிருப்பார். குமரி மாவட்டத்தில் அரசியல் ரீதியாகவும்