#ஸ்ரீஇராமானுஜர் பிராமணருக்கும் பாகவதருக்கும் உள்ள ஏற்றத்தை பற்றி #முதலியாண்டானிடம் சொன்ன 10 வார்த்தைகள்: 1. நாம் உலகை திருத்த உலகில் உழல வேண்டியு
#ஸ்ரீஇராமானுஜர் பிராமணருக்கும் பாகவதருக்கும் உள்ள ஏற்றத்தை பற்றி #முதலியாண்டானிடம் சொன்ன 10 வார்த்தைகள்: 1. நாம் உலகை திருத்த உலகில் உழல வேண்டியு