திமுக ஆட்சிக்கு வந்த 1967ல் இருந்து பெண்கள் முன்னேற்றத்தில் திமுகவின் பங்கு. Thread 👇 *அறிஞர் அண்ணாவின் ஆட்சியில் சுயமரியாதை திருமண சட்டம். 196
திமுக ஆட்சிக்கு வந்த 1967ல் இருந்து பெண்கள் முன்னேற்றத்தில் திமுகவின் பங்கு. Thread 👇 *அறிஞர் அண்ணாவின் ஆட்சியில் சுயமரியாதை திருமண சட்டம். 196