முழுமையாக கேட்பதே தியானம் பலரும் மற்றவர்கள் பேசுவதை ஒழுங்காக கேட்பது இல்லை. பேசி முடிப்பதற்குள் முந்தி கொள்வோம். பதில் கூறுவோம்.அதுவும் "நான்" தன்ம
முழுமையாக கேட்பதே தியானம் பலரும் மற்றவர்கள் பேசுவதை ஒழுங்காக கேட்பது இல்லை. பேசி முடிப்பதற்குள் முந்தி கொள்வோம். பதில் கூறுவோம்.அதுவும் "நான்" தன்ம