زموږ سره ځیني مخالفتونه پر مفاداتو دي، ځیني پر اعتقاداتو .! ایران یي له هغي ډلي څخه دی چي زموږ سره زیات مخالفت یي پر اعتقاداتو دی،داعش چي ظاهراً ځا
زموږ سره ځیني مخالفتونه پر مفاداتو دي، ځیني پر اعتقاداتو .! ایران یي له هغي ډلي څخه دی چي زموږ سره زیات مخالفت یي پر اعتقاداتو دی،داعش چي ظاهراً ځا