నా దేశం🇮🇳 భగవద్గీత నా దేశం🇮🇳 అగ్నిపుణిత సీత నా దేశం 🇮🇳కరుణాతరంగ నా దేశం 🇮🇳సంస్కారగంగ భగవద్గీత ఆచరిద్దాం , ఆరాధిదాం... 🙏 #భగవద్గీత #BhagavadGit
నా దేశం🇮🇳 భగవద్గీత నా దేశం🇮🇳 అగ్నిపుణిత సీత నా దేశం 🇮🇳కరుణాతరంగ నా దేశం 🇮🇳సంస్కారగంగ భగవద్గీత ఆచరిద్దాం , ఆరాధిదాం... 🙏 #భగవద్గీత #BhagavadGit