లండన్ లో వాతావరణం ఎలా ఉన్నా @PawanKalyan గారి దెబ్బకి ఒక్కడికి మాత్రం తడిచిపోతుంది అని టాక్.
లండన్ లో వాతావరణం ఎలా ఉన్నా @PawanKalyan గారి దెబ్బకి ఒక్కడికి మాత్రం తడిచిపోతుంది అని టాక్.