முக்கோணம் என்பது அறிவொளி, வலிமை, குணப்படுத்துதலின் உலகளாவிய சின்னமாகும். இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து சின்னங்களும், நமது சொந்த சக்தியையும், ப
முக்கோணம் என்பது அறிவொளி, வலிமை, குணப்படுத்துதலின் உலகளாவிய சின்னமாகும். இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து சின்னங்களும், நமது சொந்த சக்தியையும், ப