பாஜகவை அதிமுக உதறியதன் பின்னணி என்ன? ‘பாம்புக்கு பால் வார்த்தாலும் அது கொத்தத் தான் செய்யும். பாஜகவுடன் நட்பு என்பது தற்கொலையை தவிர வேறில்லை.. என அ
பாஜகவை அதிமுக உதறியதன் பின்னணி என்ன? ‘பாம்புக்கு பால் வார்த்தாலும் அது கொத்தத் தான் செய்யும். பாஜகவுடன் நட்பு என்பது தற்கொலையை தவிர வேறில்லை.. என அ