குவாட்: 2020 க்குப் பின் நாற்கரக் கூட்டணி-இலக்குகளும் சவால்களும் அமெரிக்காவின் புதிய அதிபராக ஜோ பைடன் பதவியேற்றப் பின்னர் நாற்கரக் கூட்டணி தலைவர்கள
குவாட்: 2020 க்குப் பின் நாற்கரக் கூட்டணி-இலக்குகளும் சவால்களும் அமெரிக்காவின் புதிய அதிபராக ஜோ பைடன் பதவியேற்றப் பின்னர் நாற்கரக் கூட்டணி தலைவர்கள